Sbor Dobrovolných Hasičů Snědovice

Vítejte na stránkách SDH Snědovice

O naší činnosti

                     

  Zřizovací listina

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Snědovice

Obec Snědovice v souladu s ustanovením §68, odst. 1, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,/dále jen zákon o požární ochraně/, zřizuje na základě usnesení zastupitelstva obce č. 71/2005 ze dne 27.6.2005 jednotku sboru dobrovolných hasičů, dále jen /JSDH/ s účinností od 28.6.2005

1. Základní údaje

Název: Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Snědovice

2. Předmět činnosti

Základní úkoly JSDH

- plní základní úkoly stanovené §70 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, ve svém obvodu a na základě požárního poplachového plánu Ústeckého kraje

- provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků

- provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech

- spolupracuje při zdolávání požárů a záchranných pracích při živelných pohromách a při jiných událostech s ostatními jednotkami PO, útvary Policie ČR a dalšími orgány, podle zvláštních předpisů /základní úkoly jednotek PO jsou zakotveny v §70 odst. 1 zákona o požární ochraně/

3. Majetek a vybavení JSDH

K zajištění úkolů JSDH užívá vyčleněný majetek obce.

Do vybavení JSDH může být zařazena požární technika a jiné věcné prostředky PO, pokud byly nebo budou určeny k používání v požární ochraně ministerstvem vnitra.

4. Vymezení působnosti

Své úkoly plní JSDH především na území obce / včetně jejích částí / . Na území jiných obcí plní tyto úkoly na základě poplachových plánů nebo podle rozhodnutí HZS Litoměřice.

5. Velení v JSDH

a) velitele JSDH jmenuje a odvolává starosta obce v souladu s ustanovením §68 odst. 1, zákona č. 133/1985 Sb.

b) velitel JSDH zodpovídá zřizovateli za připravenost JSDH k plnění stanovených úkolů a dáleodpovídá za veškerou činnost jemu podřízené JSDH

c) členové JSDH jsou při činnosti v JSDH podřízeni veliteli JSDH

d) podmínky pro výkon velitele JSDH jsou specifikovány zákonem o požární ochraně a vyhláškou MV ČR č. 247/2001 Sb., specifikace dalších podmínek mohou být dohodnuty v dodatku k dohodě o členstsví v JSDH ve spojení s jmenováním velitelem JSDH

6. početní stav JSDH

JSDH tvoří jedno požární zásahové družstvo.

Celkový početní stav je 12 /dvanáct/ členů JSDH.

JSDH má:

1 velitele JSDH

1 zástupce velitele

4 strojníky

6 hasičů

7. Členství v JSDH

Činnost v JSDH se vykonává na základě dohody o členství v JSDH, uzavřené mezi uchazečem o členství, který musí být starší 18 let a zřizovatelem.

8. Úrazy a škody

Způsob odškodnění úrazů členů JSDH a škod vzniklých činností JSDH řeší obecné závazné právní předpisy.

Ve Snědovicích dne 28.6.2005

                                   Zuzana Petkovová

                                   starostka obce Snědovice